ชายแดน

สร้างเครือข่ายสุขภาพชายแดน ยกระดับสุขภาพมั่นคง

สุขภาพของประชาชนบริเวณชายแดนของประเทศที่อยู่ติดกัน ถือเป็นบริเวณสำคัญในการป้องกัน และลดการระบาดของโรคภัยต่างๆ หากมีการจัดการสร้างระบบกลไกที่ดี สามารถทำให้ชุมชน และหน่วยงานบริเวณชายแดนเข้มแข็ง จะช่วยส่งผลไม่เพียงแต่สุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศที่ดีขึ้น ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศที่จะแข็งแรงขึ้นตามไปด้วย แต่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ควรได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนไหนบ้าง สามารถติดตามอ่านได้จากบทความนี้

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน – ผลกระทบและการต่อรองของชุมชน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือพื้นที่ที่รัฐจัดตั้งขึ้นในจังหวัดตามแนวชายแดนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เช่น การอุตสาหกรรม หรือการพาณิชยกรรม ซึ่งนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย

พลวัตการค้าชายแดนไทย-เมียนม่าร์

การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคนและสินค้า เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า พื้นที่ชายแดนแปรเปลี่ยนจากการเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลศูนย์กลางอำนาจรัฐ เป็นพื้นที่แห่งความหวังที่จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้คน พื้นที่ชายแดนจึงเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดให้มีการเคลื่อนย้ายทั้งผู้ประกอบการ ทุน และแรงงาน เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยน ติดต่อกันระหว่างคนต่างเขตแดน

00:00
00:00
Empty Playlist