ความหลากหลาย

หอยทากและตะขาบ (Molluscs and centipedes)

ประเทศไทยเต็มไปด้วยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนานาชนิด จากการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินที่อยู่ในประเทศไทย ได้ค้นพบ หอยทากกว่า 600 สปีชีส์ (สายพันธุ์) เป็นชนิดใหม่ของโลกถึง 125 สปีชีส์ ไส้เดือนดินและไส้เดือนสะเทินถึง 85 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ถึง 50 สปีชีส์ กิ้งกือถึง 215 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ถึง 85 สปีชีส์ และยังค้นพบตะขาบอีกถึง 57 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ 3 สปีชีส์

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการค้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดใหม่ของโลกอยู่บ่อยครั้ง หนึ่งในนั้นคือการค้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 1 สกุลใหม่ของโลก (New genus) และ 2 ชนิดพันธุ์ใหม่ (New species) ได้แก่ อึ่งถ้ำตะนาวศรี (Siamophryne troglodytes) และอึ่งกรายตะนาวศรี (Leptobrachium tenasserimense) ถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และสมบัติล้ำค่าของประเทศไทย

ค้างคาว (Bats)

“ค้างคาว” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยและมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันค้างคาวกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อันจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการคุกคามของมนุษย์

ป่าชายเลน (Mangrove forests)

“ป่าชายเลน” ของประเทศไทยพบขึ้นกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,100 กิโลเมตรทั้งด้านอันดามันและด้านอ่าวไทย ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ปัจจุบันป่าชายเลนกลับลดลงอย่างรวดเร็ว ถึงเวลาแล้วที่ต้องหาทางฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรทางป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

00:00
00:00
Empty Playlist