ความหลากหลาย

ยีสต์ (Yeasts)

“ยีสต์ (Yeast)” เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อรา (Fungi) เป็นจุลินทรีย์ที่พบน้อยชนิดเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ แต่ในประเทศไทยยีสต์มีความหลากหลายของชนิดสูง จึงมีการนำมาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงเกษตร วงการอาหาร เครื่องสำอาง

เห็ด (Mushrooms)

งานวิจัย “การใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน” ได้ศึกษาและได้ค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยการเก็บและแยกตัวอย่างจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ และได้ค้นพบ “ทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ (Tuber thailandicum)” “ทรัฟเฟิลล้านนา (Tuber lannaense)” และ “ทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน (Tuber magnatum)” ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกในทวีปเอเชียและเป็นทรัฟเฟิลชนิดที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

เชื้อรา (Fungi)

เชื้อรา (Fungi) จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญยิ่งในระบบนิเวศ เช่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เป็นพื้นฐานทำให้เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุ และเพิ่มความหลากหลายของพืชในระบบนิเวศ

กระโถนพระฤๅษี (Sapria himalayana)

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีพืชหลากหลายชนิดที่สามารถพบเห็นได้ รวมทั้งพืชแปลกหายากอย่างกระโถนพระฤๅษี (Sapria himalayana Grilff.) การสำรวจเพื่อสร้างองค์ความรู้ ศึกษาความหลากหลายและจำแนกชนิดพืช เพื่อการอนุรักษ์จึงมีความสำคัญ

สาหร่ายทุ่น (Sargassum)

“สาหร่ายทุ่น” สกุล Sargassum เป็นสาหร่ายสีน้ำตาล มีความสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศทางทะเล เปรียบได้ดั่งผืนป่าใต้ทะเลด้วยลำตันที่มีการแตกแขนงกิ่งก้านใบมากมายคล้ายต้นไม้ จึงทำให้เกิดความซับซ้อนเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลา ปู กุ้ง หอย เม่นทะเล ปลิงทะเล รวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น แอมฟิพอด (Amphipods) และโคพิพอด (Copepods)

ไรน้ำนางฟ้า (Fairy shrimps)

“ไรน้ำนางฟ้า” ถือเป็นสัตว์น้ำที่เป็นญาติกับกุ้งที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด มีความสำคัญในห่วงโซ่อาหารในแง่เป็นอาหารของปลา ปู กุ้ง แมลงน้ำชนิดต่างๆ ทำให้เกิดมีการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ และการการวิจัยได้คันพบไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย 3 ชนิด คือ ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร, ไรน้ำนางฟ้าไทย และไรน้ำนางฟ้าสยาม

00:00
00:00
Empty Playlist