ครัวเรือนข้ามรุ่น

กลไกการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทย แม้ความเป็นเมืองและความเจริญได้กระจายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด ทว่าชุมชนก็ยังคงเป็นพื้นที่เชิงกายที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการร่วมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางด้านประชากรที่เกิดขึ้นภายใต้การเป็นสังคมสูงวัยของไทย

ความอยู่ดีมีสุขของ “ครัวเรือนข้ามรุ่น” ในสังคมไทย

“ครัวเรือนข้ามรุ่น” คืออะไร ? เกิดจากสาเหตุใด ? ทำไมถึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ? หากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนไทยยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ผลกระทบจะเป็นเช่นไรและจะมีแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง

00:00
00:00
Empty Playlist