การเมือง

ส.ส. โหวตเพื่อใคร

งานวิจัย “โหวตเพื่อใคร พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย” โดย ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จะพาเราไปหาคำตอบว่า “ส.ส.” ที่เราเลือกไป เวลาเข้าไปลงคะแนนเสียงในสภา เขาโหวตเพื่อใคร เพื่อผลประโยชน์ของตัวเรา เพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ หรือเป็นเด็กดีของพรรคการเมือง

มอง “การเลือกตั้ง” ในประเทศอาเซียน บทเรียนสู่ประเทศไทย

เมื่อการเลือกตั้งนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีพลวัตร โครงการวิจัย “พลวัตรทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในอาเซียน” โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ จะนำเราออกสำรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

สังคมไทยจะก้าวข้ามปัญหา “คอร์รัปชัน” ได้อย่างไร

เมื่อการ “โกง” ถูกรองรับด้วยวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง ๆ การแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ไม่ถูกจุด จึงไม่อาจทำให้คอร์รัปชันหายไปจากสังคมไทย ถอดรหัสพฤติกรรมการโกงได้ใน “โครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น” โดย ผศ.ดร. ธานี ชัยวัฒน์

“ทุจริตเชิงนโยบาย” ปัญหาที่คนไทยต้องรู้เท่าทัน นักการเมือง

“การทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นหนึ่งในปัญหาการคอร์รัปชั่นที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การทุจริตเชิงนโยบายนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เงื่อนไขทางการเมืองในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งแตกต่างจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

“ชุมชน” กับการแก้ปัญหา “คอร์รัปชัน”

สาเหตุและสภาพปัญหาของการคอร์รัปชันในชุมชน มีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เช่น การยักยอกเงินของสมาชิกชุมชนเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายของชุมชน ฯลฯ จะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชัน

00:00
00:00
Empty Playlist