การเมือง

แนวทางพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นของประเทศไทย

การจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้าเชิงประสบการณ์ ด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นด้วยการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ หรือการผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5

ขยะติดเชื้อ กับการจัดการขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อุปกรณ์สำคัญที่ผู้คนมากมายใช้กันก็คือ “หน้ากากอนามัย” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้ากากอนามัยธรรมดาหรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการค้ามนุษย์ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มีส่วนส่งเสริมการทำงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในชุมชนที่องค์กรเหล่านี้ตั้งอยู่และมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ โดยมีแนวปฏิบัติสำหรับองค์การนอกภาครัฐในการปฏิบัติงานกับเหยื่อค้ามนุษย์ เช่น (Guidelines for NGOs Working with Trafficked People)

ปัญหาการค้ามนุษย์ในจีน

การค้ามนุษย์ (Human Trafficking) เป็นการกระทำผิดที่รุนแรงและมีความซับซ้อน เป็นการกระทำที่ผิดต่อหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็ให้ความสำคัญที่จะป้องกันและปราบปรามปัญหานี้

ทำความเข้าใจงานราชทัณฑ์ที่ดีที่สุดในอาเซียน ผ่านประสบการณ์ของเรือนจำกาจังในมาเลเซีย

มาเลเซียได้รับการยอมรับว่ามีการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน เนื่องจากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน

เข้าใจการรับรู้ของสังคมไทย เพื่อเข้าใจวิกฤตการเมืองไทยท่ามกลางมรสุมความขัดแย้ง กับ ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

สถานการณ์การเมืองไทยวันนี้มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทางตันที่ยากจะหาทางออกได้ ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ร่วมเปิดมุมมอง ขยายปมข้อถกเถียง พินิจสภาพวิกฤตการณ์การเมืองไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

00:00
00:00
Empty Playlist