การเมือง

ชุมชนชายแดนบ้านฮวก มรดกของนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า

หลังเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย – ลาวที่บ้านร่มเกล้ายุติลง ไทยจึงหันมาจับมือกับรัฐบาลกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนและตอนกลางอย่าง ลาว พม่า จีน เวียดนาม และกัมพูชา โดยมุ่งสร้างความมั่นคงของชาติจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน

รูปแบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

“รู้งี้ทำประกันไว้ก่อนก็ดีแล้ว”….รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้….แล้วรู้ไหมว่าพืชผลทางการเกษตรก็ทำประกันได้นะจ๊ะ ทั้งนี้การประกันภัยพืชผลถือเป็นการจัดการความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติของเกษตรกร ที่หน่วยงานภาครัฐนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนความเสี่ยงจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกไปยังผู้รับประกันภัย

แนวทางพัฒนาการป้องกันการทุจริตในไทยตามแบบฉบับเกาหลีใต้

การทุจริตเป็นปัญหาและภัยคุกคามทั้งในระดับโลกและ ระดับภูมิภาค ผลกระทบจากการทุจริตที่สำคัญ คือ การบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การ สูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี ตลอดจนระบบการเมือง เศรษฐกิจ และการปกครองถูกทำลาย

การทูตระดับท้องถิ่น: บทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (1)

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน ทั้งในระดับภาครัฐและในระดับท้องถิ่นซึ่งความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นเริ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 จากการเข้ามาลงทุนของบริษัทญี่ปุ่น ในปัจจุบัน

อิทธิพลของศาสนาอิสลามกับการกำหนดทิศทางการเมืองอินโดนีเซีย

‘ศาสนาอิสลาม’ เป็นแนวทางและหลักคำสอนที่ไม่เพียงให้ความสำคัญเฉพาะในเรื่องของจิตวิญญาณหรือเรื่องทางธรรมเท่านั้น แต่ศาสนาอิสลามยังมีการบัญญัติแนวทางในเรื่องทางโลก โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองการปกครอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) เป็นการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำ หน่วยจัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมในการประมวลผลข้อมูลและเครือข่าย โดยผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มและลดทรัพยากรคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ตามความต้องการ

00:00
00:00
Empty Playlist