การเมือง

การพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยเฉพาะปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มักจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางสาธารณะ

แม่เลี้ยงเดี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องเผชิญ

การตีตราทางสังคมนั้นมีบทบาทสำคัญในสถานะและประสบการณ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยว การตีตรานั้นมีให้เห็นผ่านการแบ่งแยกกีดกันที่มีต่อพวกเธอ และการรับรู้ถึงการลดทอนคุณค่า พวกเธอมักจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุของการเกิดนี้ และถูกมองว่าเป็นลูกสาวที่ไม่ดี เป็นภรรยาที่ไม่ดี หรือเป็นแม่ที่ไม่ดี

เครือข่ายการทำงานเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์ประกอบของการเป็นเมืองท่องเที่ยวและจุดเชื่อมต่อการเดินทางทำให้เชียงรายกลายเป็นศูนย์การค้าชายแดน และแหล่งท่องเที่ยว นำซึ่งความเกี่ยวข้องกับ “บริการทางเพศ” ที่ยกระดับจากการค้าประเวณีของเด็กสาวและผู้หญิงสู่การค้ามนุษย์เชิงเพศพาณิชย์ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

อุปสรรคขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในระดับสากล และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทำให้มนุษยชนได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องสูญเสียโอกาสและอนาคต ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

การพัฒนาและจัดทำร่างพรบ. ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ คือต้นทุนธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดปัญหาการลดลงทางชีวภาพย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลเหตุมาจากการขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

การเมืองของคนกรุงเทพฯ ในยุค กปปส.

การชุมนุมประท้วงของคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในพัฒนาการทางการเมืองไทย ได้ก้าวผ่านเข้าสู่ช่วงความขัดแย้งและความหลากหลายของความคิดเห็นต่อปัญหาทางการเมือง

00:00
00:00
Empty Playlist