การเมือง

ถอดบทเรียนการต่อสู้กับการทุจริตแบบล่างขึ้นบนของประเทศญี่ปุ่น

การดำเนินการหลายอย่างเกิดขึ้นจากภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลในการยกระดับเพื่อป้องกันการทุจริตหลายประการ อาทิ มาตรฐานทางด้านจริยธรรม  มาตรฐานทางด้านธรรมาภิบาล

แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ซึ่งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก รองลงมาคือหน่วยงานภาคประชาสังคม

การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจภาคบริการของไทย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะกำหนดให้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ และทำความเห็นเสนอรัฐมนตรีปีละครั้ง ความไม่คืบหน้าดังกล่าวอาจเกิดจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ตัดวงจรการกระทำผิดซ้ำด้วยแนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์

การประเมินสถานการณ์และปัญหาของวงจรการกระทำผิดซ้ำ สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปได้โดยง่าย แนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์จึงมีความสำคัญในการนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการทำงานของระบบยุติธรรมและเจ้าหน้าที่

การคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้าย ถือได้ว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงและทารุณกรรม โดยสำหรับประเทศไทยนั้นมีให้เห็นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน หน่วยงานและตำรวจจำเป็นจะต้องพัฒนากระบวนการทำงานเป็นอย่างมากและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

การพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยเฉพาะปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มักจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางสาธารณะ

00:00
00:00
Empty Playlist