การเมือง

ความยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

“กระบวนการยุติธรรม” ของรัฐถือเป็นอำนาจในการรักษาความยุติธรรมผ่านการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐ คือรัฐเป็นผู้มีอำนาจในความเป็นจริงที่จะบอกว่าสิ่งใดคือความยุติธรรม และมีศาลอยู่ในฐานะหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของผู้คนเพื่อให้ได้ “ข้อยุติที่เป็นธรรม” แก่กรณีพิพาทต่าง ๆ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาของระบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” เกิดขึ้นจากผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่ยุคสังคมสารสนเทศหรือเป็นยุคที่ผู้คนมีการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิทัล (Digitalization) เป็นหลักเพื่อการได้มา จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา

อัตราภาษีที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ความเป็นธรรมในกิจกรรมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าควรมีทิศทางเป็นอย่างไรถึงสามารถเรียกว่าเป็นธรรมอย่างแท้จริง คนต่างจังหวัดก็ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยหางานทำ สิ่งเหล่านี้ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเนื่องจากมีทั้งคนที่รวยที่สุดและคนที่จนที่สุดอยู่ร่วมกัน แล้วเกิดความเป็นธรรมจากการเก็บภาษีในสังคมจริงหรือไม่

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ

บทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ ว่ามีความหมายและลักษณะอย่างไร รวมถึงตัวอย่างอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาตินั้นเอง

อาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ คืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวครึกโครมและเคยระบาดในประเทศไทยมาแล้ว ซึ่งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวมระดับประเทศอีกด้วย

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ SMEs ค้าปลีกในไทย

รัฐธรรมนูญ 2540 ถือเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉบับสำคัญ ที่กำหนดในมาตรา 50 และ 87 ในการให้มีการสนับสนุนตลาดที่แข่งขันโดยเสรีและให้มีการคุ้มครองการแข่งขันในตลาดเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

00:00
00:00
Empty Playlist