การเมือง

Democracy in a nutshell: เจาะลึกการช่วงชิงความหมายของประชาธิปไตยของนักวิชาการฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557 เป็นช่วงระหว่างการเกิดรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. นำโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ถึงการเกิดรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบัน

ทุนไทยในทวาย กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรกับคนท้องถิ่นเมียนมา

ภูมิศาสตร์ของเมืองทวายที่เชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทำให้เมืองทวายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ แต่ขาดการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในเมียนมา ทำให้ทุนไทยไปหาผลประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนทวายได้รับผลกระทบรุนแรง ด้านการถือครองที่ดิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเพื่อพัฒนางานราชทัณฑ์ของประเทศไทย

ปัญหานักโทษล้นเรือนจำและปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานราชทัณฑ์ในภาพรวม เพื่อปฏิรูปงานราชทัณฑ์ ไทยควรเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชญากรรม ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

“สังคมสูงวัย” น่ากลัวจริงหรือ?

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แรงงานหลักอย่างหนุ่มสาววัยแรงงานกำลังมีสัดส่วนที่ลดลง ทำให้เกิดข้อกังวลในประเด็นต่าง ๆ เรื่องแหล่งรายได้ การมีเงินออม การประกันรายได้ที่จำเป็นในยามชรา สวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐควรเข้ามาช่วยเหลือ

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในต่างประเทศ สู่โมเดลการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย

หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรือนจำ ทำให้เรือนจำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันที่เน้นการลงโทษด้วยการคุมขังจึงประสบปัญหาหลายประการที่ควรแก้ไขระบบการทำงานอย่างยิ่งยวด

เส้นทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนเหนือสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ชายแดน 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ที่มีพื้นที่ติดกับ 2 ประเทศ คือ เมียนมาร์และ สปป.ลาว โดยที่ อำเภอเชียงแสน และเชียงของ เป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขง

00:00
00:00
Empty Playlist