การเกษตร

รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงกับการอนุรักษ์และพัฒนา

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่อยู่ในระบบการซื้อขายแบบดั้งเดิม ที่เกษตรกรแต่ละรายแยกกันขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ จะประสบปัญหาหลักคือการขาดอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต เป็นผลมาจากข้อจำกัดในเชิงกายภาพและยากที่จะพัฒนา โดยเฉพาะในมุมมองการอนุรักษ์และการพัฒนา

00:00
00:00
Empty Playlist