การเกษตรในพื้นที่อนุรักษ์

สร้างเกษตรกรผสมผสาน ช่วยอนุรักษ์ผืนป่าให้ยั่งยืน

การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อนุรักษ์จำเป็นที่จะต้องอาศัยการจัดวางระบบการเกษตรที่ดี วัสดุ อุปกรณ์ และวิชาการต่างๆที่จำเป็นต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อให้คนในพื้นที่เหล่านั้น ได้เกิดจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาธรรมชาติและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน “เขตอนุรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์” เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาการจัดการการเกษตรในงานวิจัยนี้ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบการเกษตรเดิมโดยใช้การจัดการการเกษตรเชิงระบบใหม่เข้ามาแก้ไข ซึ่งจะเป็นแนวทางการตอบโจทย์การแก้ปัญหาระบบการเกษตรเดิม และประกอบด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ค้นหาคำตอบได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist