การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

การใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยวของไทย

นโยบายการเชื่อมต่อกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการกำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคประกอบกับประสบการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งมีเกือบศตวรรษ แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับท้องถิ่น ได้ส่งเสริมให้เส้นทาง R3A ซึ่งเป็นเส้นทางที่ระยะทางที่สั้นที่สุดและสะดวกที่สุดที่เข้าสู่ประเทศไทยกลายเป็นเส้นทางที่ชาวจีนยุคใหม่ให้ใช้เพื่อแสวงหาประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศในรูปแบบของทัวร์คาราวาน อย่างไรก็ตาม แผนการพัฒนาของไทยนั้น ไม่ได้มีการมองให้ครบทั้งโซ่อุปทาน จึงทำให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั้น ไม่ได้อยู่ในมือของผู้ประกอบการไทย และส่งผลกระทบเชิงลบกับชุมชนในพื้นที่อย่างมาก

การเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าให้การท่องเที่ยวของไทย

การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวิถีไทยจากรากความเป็นชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มและคงไว้ซึ่งความเป็นไทย โดยการสร้างนวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่และการทำงานร่วมกันของทั้งฝ่ายพัฒนา อนุรักษ์ และฝ่ายสร้างสรรค์เพื่อการตลาดที่สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้จากความเป็นของแท้ โดยมีเยาวชนเป็นศูนย์กลางแห่งการคิดสร้างสรรค์ บทความนี้จะช่วยบอกเล่าถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสรรสร้างสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยจะถ่ายทอดกระบวนการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบที่ควรค่าต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นโมเดลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในถิ่นของตน

00:00
00:00
Empty Playlist