การศึกษา

สังเคราะห์งานวิจัยของ สกว. เพื่อเสนอแนะนโยบายพัฒนาคน ชุมชน และสังคมไทย

การพัฒนาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตลอดช่วงวัยเพื่อให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิต อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสมาชิกร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง

พลวัตของภูมิปัญญาและภาพสะท้อนจากวรรณกรรมอินเดีย: บทเรียนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย

“วรรณกรรมอินเดีย” เป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลของโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานของอารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่รู้จักและคุ้นเคยกับวรรณกรรมอินเดียเป็นอย่างดี เนื่องจากวรรณกรรมอินเดียส่วนหนึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในหนังสือเรียนของไทย

การสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลามในภาคใต้ตอนล่างของไทย

การเข้ามาเผยแผ่อารยธรรมอิสลามในแหลมมลายูและเมืองปาตานี ที่ชื่อว่า ชุมชนอุลามาอฺ ณ บริเวณภาคใต้ตอนล่างของไทย นำมาสู่สังคมแบบพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการศึกษาที่เรียกว่า “ปอเนาะ”

การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน กับบริบทการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนไทย

อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ต่างมีหลักสูตรการจัดการการศึกษาที่แตกต่างกัน ถือได้เป็นการพัฒนาคนในสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย และบูรณาการความรู้และสังคมให้กว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบริบทการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย

การเรียนภาษาอังกฤษท่ามกลางสามจังหวัดสามชายแดนใต้

เมื่อกล่าวถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ หลายคนคงมองเห็นภาพถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในขณะเดียวกันเรื่องของการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่เยาวชนหรือผู้ที่เป็นอนาคตของชาติจะต้องได้รับ เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนา เติบโตขึ้นต่อไปได้

ประวัติศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนาในอาเซียนโดยสังเขป

การเชื่อมประสานความสัมพันธ์แบบเครือญาติระหว่างคนไทยกับเพื่อนบ้าน เป็นบ่อเกิดความรู้ ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติโดยเฉพาะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการได้เป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นวัฒนธรรมอาเซียน

00:00
00:00
Empty Playlist