การศึกษา

ประชากรเด็กข้ามชาติ

ด้วยบริบทของประเทศไทยที่ต่างไปจากเดิม ทั้งโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่อาจนำไปสู่การขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน ทำให้มีความต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่สูง นโยบายและการดูแลเด็กข้ามชาติโดยเฉพาะการศึกษาและหลักประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ถอดบทเรียนนโยบายประชากรประเทศสิงคโปร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์มีภูมิประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ และไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่ด้วยเป้าหมายของสิงคโปร์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” ทำให้ประเทศสิงคโปร์จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

ทีวีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ทีวีดิจิทัล ถือเป็นรูปแบบการนำเสนอรายการทีวีที่มีมาอย่างยาวนาน เมื่อสังคมสมัยใหม่มีรูปแบบการรับชมรายการและสื่อต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ผลิตรายการจึงควรคำนึงถึงรูปแบบการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอให้เท่าทันกับยุคปัจจุบันของผู้ชมมากยิ่งขึ้น

ระบบและการผลิตนายทหารของยุโรป: ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี

ในวันนี้เราจะมาดูกันต่อในฝั่งของยุโรปกันบ้าง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าระบบและการผลิตนายทหารของแต่ละประเทศ มีรูปแบบอย่างไร และมีส่วนไหนบ้างที่อาจนำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตทหารของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบและการผลิตนายทหารของไทยให้ดียิ่งขึ้น

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยกับภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน

นาฏยศิลป์ไทยถือเป็นสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับคตินิยมชาวอีสาน อันเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ศิลปะ สุนทรีย์และความบันเทิง แฝงไปด้วยข้อคิด ที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

การผลักดันเพื่อเชื่อมต่อโลกการทำงานกับโลกการศึกษา และการพัฒนาทักษะแรงงานไทย

“คงจะดีนะ หากเราสามารถเรียนในสิ่งที่สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริงในการทำงาน” คำนี้ มักถูกพูดถึงโดยทั่วไป ความจริงนั้นมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้การศึกษาในประเทศไทยไม่ได้ถูกนำมาใช้งานได้ในชีวิต จึงเป็นวาระสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศไทยให้ดีขึ้นได้

00:00
00:00
Empty Playlist