การศึกษา

ศิลปะการละคร photo

เรียนรู้โลกละคร ไม่ต้องรอเข้ามหาวิทยาลัย

การให้ความรู้ศิลปะการละครทำได้ง่ายขึ้นในยุค Social Media เฟื่องฟู การศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนช่วยให้นำแนวคิดของศาสตร์ละครไปใช้ชีวิตประจำวัน

วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม photo

“วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม” มองมนุษย์/ธรรมชาติผ่านโลกวรรณกรรม

วรรณกรรม คือโลกอีกใบที่สะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมผ่านตัวอักษร ช่วยให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

“เพาะพันธุ์ปัญญา” ครูต้องเรียนรู้พร้อมนักเรียน

การอบรมครูส่วนใหญ่มักดึงครูออกจากห้องเรียน และใช้ “เงิน” เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นการเพิ่มภาระเกินความจำเป็นต่อการสอน ท้ายสุดเราได้เด็กที่ทำงานไม่เป็นออกสู่สังคม

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูไทยในศตวรรษที่ 21

เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของเราเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในแง่การเป็นเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ สู่ผู้เรียน

แก้ปัญหาการอ่านเขียนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์

ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ มีนักเรียนไทยรวมถึงนักเรียนต่างด้าวจำนวนมากที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธี “การจัดการเรียนรู้แบบโฟนิกส์” เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ตัวสะกด ซึ่งเป็นพื้นฐานเริ่มต้นที่สำคัญในการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ภายใน 1 ปี

อนาคตครูไทย

ทุกวันนี้นักเรียนหาความรู้ได้เองจากเทคโนโลยี ดังนั้นครูจึงไม่ได้มีภารกิจให้ความรู้เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป นี่จึงเป็นความท้าทายใหม่ที่ครูต้องเผชิญ

00:00
00:00
Empty Playlist