การศึกษา

“สื่อ” กับความรุนแรง

สื่อในตอนนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงและติดตามได้ง่ายขึ้นมาก แต่อีกนัยหนึ่งมันก็ซ่อนคมที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่สามารถแยกแยะใช้วิจารณญาณได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ อันอาจนำมาสู่ประเด็นเรื่องการใช้ความรุนแรง

ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย

ความไม่เท่าเทียมกันในมนุษย์ (Inequality of men) เป็นความจริงที่มีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เพศ เชื้อชาติ การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานะความเป็นอยู่ ซึ่งนำไปสู่การมองข้ามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกัน (Human dignity)

เตรียมทรัพยากรอย่างไรเพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

ในบางครั้งการผลิตอาหารก็ไปกระทบกับเรื่องของน้ำหรือการปลูกพืชนั้นก็ต้องใช้น้ำเช่นกัน ดังนั้นถ้าเราไม่วางแผนตั้งแต่แรกทุกคนอาจจะคิดว่ามีทรัพยากรน้ำที่เพียงพอ  แต่จริง ๆ แล้วนั้นมันไม่เพียงพอต่อทุกภาคส่วนเนื่องจากน้ำมีปริมาณจำกัด

การยกระดับนักบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล

มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีทั้งวัตถุดิบ และแรงงานจากหลายประเทศ ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้ว ในการเคลื่อนย้ายแรงงานสำหรับ 8 กลุ่มวิชาชีพ คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ นักบัญชี และ การท่องเที่ยว

ถอดบทเรียนการต่อสู้กับการทุจริตแบบล่างขึ้นบนของประเทศญี่ปุ่น

การดำเนินการหลายอย่างเกิดขึ้นจากภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลในการยกระดับเพื่อป้องกันการทุจริตหลายประการ อาทิ มาตรฐานทางด้านจริยธรรม  มาตรฐานทางด้านธรรมาภิบาล

การพัฒนาภาษาอังกฤษจากความเป็นท้องถิ่นไทย สำหรับเด็กวัยประถม

การพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อให้ก้าวตามทันกับยุคสมัยใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารเป็นหลัก

00:00
00:00
Empty Playlist