การศึกษา

กีรออาตี เครื่องมือการเรียนอัล-กุรอานด้วยหัวใจ

สำหรัชชาวมุสลิมนั้น การฝึกฝนภาษาเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนของอัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิต การเรียนภาษาเพื่อให้สามารถอ่านอัล-กุรอานได้ จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาต่อไป

การศึกษาไทยในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

ในปัจจุบันความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในบริบทนี้ รัฐควรมีนโยบายจัดการการศึกษาอย่างไร สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนต่างกลุ่มวัฒนธรรมแบบไหน อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มได้รับการยอมรับมากหรือน้อยเพียงใด

“กีรออาตี” หลักเรียนอัล-กุรอานอย่างเป็นระบบ

อัล-กุรอาน คือหัวใจหลักของชาวมุสลิม อย่างไรก็ตามการอ่านอัล-กุรอานมีความยาก ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สูง จนอาจทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงยาก

“วรรณกรรมดิจิทัล” ขอบเขตใหม่โลกวรรณกรรม

เมื่อวรรณกรรมอยู่ในโลกดิจิทัล อะไร ๆ ก็สามารถเป็นวรรณกรรมได้หมด ทั้งเกม หนัง หรือแอปนิยาย “จอยลดา” และอีกไม่นานทักษะ Coding จะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกคนหากโลกทั้งใบอยู่ในดิจิทัล

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ผ่านการออกแบบการเรียนการสอน

เมื่อเด็กยุคใหม่โตขึ้นมากับสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีเนื้อหาที่หลากหลาย ความวิตกกังวลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อความสามารถในการกลั่นกรองเนื้อหาจึงเกิดขึ้นตามมา สิ่งสำคัญคือจะต้องมีการสอนให้เด็กสามารถรู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อดิจิทัล

00:00
00:00
Empty Playlist