การท่องเที่ยว

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานของไทยในอาเซียน

การเข้ามาปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนประกอบกับยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2560 ที่เน้นทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

มาตรฐานความเป็นเลิศทางการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย

การท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทยจะมีความเป็นเลิศได้ จำเป็นต้องมีมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการชี้วัดศักยภาพในการทำงานและการบริการในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย

แนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (sport event) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทย

การท่องเที่ยวเชิงกีฬาขยายตัวมากขึ้น เนื่องมาจากหลายเหตุผลประกอบกัน เช่น แนวโน้มของการท่องเที่ยวและการเล่นกีฬาที่เริ่มแพร่หลาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่นิยมทำกิจกรรมทั้งสองคู่กันจนเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ความพร้อมด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นของเมืองรอง

การเตรียมความพร้อมด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นเมืองรองในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการท่องเที่ยงทางวัฒนธรรม การสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตในพื้นที่ต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้สูงขึ้นได้

ข้อเสนอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเป็นสิ่งจำเป็น จะช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม สามารถปรับตัวและสามารถแสวงหาโอกาส พัฒนาทักษะ และความสามารถของตนให้ทันต่อความต้องการของตลาด

การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหาร

แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทูตด้านอาหาร (Gastro Diplomats) และพ่อครัวแม่ครัวในท้องถิ่น

00:00
00:00
Empty Playlist