การท่องเที่ยว

การพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

การจัดงานวิ่งเป็นกระแสในการออกกำลังกายของผู้คนทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาสนามวิ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในรูปแบบของการวิ่งในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาการขยายตัวได้อย่างยั่งยืน

คุณลักษณะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ขณะเดียวกันยังไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ

กว่าจะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่กำปอง

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่กำปอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือ ซึ่งมีอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งได้การรองรับมาตรฐานโฮมสเตย์ อันเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ

การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)

การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นของเมืองรอง

ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย

เยาวชนในพื้นที่กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

หากเยาวชนเห็นคุณค่าของรากวัฒนธรรมชุมชน จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปใช้เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทยได้และเยาวชนสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

00:00
00:00
Empty Playlist