การท่องเที่ยว

แก้ไขอย่างไรให้อุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลง

องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดอันดับให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนเป็นอันดับที่ 9 ของโลกในปี พ.ศ. 2562 ไม่ว่าจะมาจากการขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันนิรภัย เมาแล้วขับ หรือขับเกินความเร็วที่กำหนด สังเกตว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในหลายปีอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นว่าจะต้องหันมาหาทางแก้ไขโดยเร็ว

จีนมาเที่ยวไทยทำไม…เที่ยวอย่างไร ?

จากรายงานสรุปสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงครองอันดับหนึ่งในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยต่อเนื่องในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

เศรษฐกิจสีน้ำเงินของไทย: เดินอย่างไรให้ถึงความยั่งยืนทางทะเล

ทรัพยากรทางทะเลก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ แต่พื้นที่เหล่านี้ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลง การนำหลักคิดเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันให้เกิดนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

สภาพปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ปัญหาภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงมีให้เห็น โดยเฉพาะปัญหาการจัดการ การดูแลควบคุมของเจ้าหน้าที่ ไปจนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ และการมาของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่อาจปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบในพื้นที่ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จึงควรต้องพัฒนาและสร้างแนวทางการแก้ไขต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นของเมืองรอง

การที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศเป็นจำนวนมากต่อปี  ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วางแผนรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและก่อให้เกิดการกระจายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองมากขึ้น

มวยสุวรรณภูมิกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอาเซียน

มวยไทยสามารถใช้เป็นศิลปะการต่อสู้ มวยไทยที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนในฐานะเป็นมรดกร่วมที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในผู้ภูมิภาคมีศิลปะการต่อสู้คล้ายคลึงกัน

00:00
00:00
Empty Playlist