การต่างประเทศ

เศรษฐกิจแบบนี้ต้องมองตลาดให้กว้าง ไทย-ยูเรเซีย

เศรษฐกิจแบบนี้หากมองแค่ความร่วมมือภูมิภาคอาจไม่พอเสียแล้ว! สินค้าและการบริการไทยมีชื่อเสียงดีในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย แต่ตอนนี้เวียดนามตัดหน้าเปิดการค้าเสรีก่อนเรา

กระตุ้นส่งออกสับปะรด สู่การพัฒนาเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันการเกษตรของไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเกษตรกรอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งที่เหมาะสมกับระบบนี้ การส่งเข้าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดต่างๆ เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการ และการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนจึงมีความสำคัญมาก

ไทย-กัมพูชา 45 ปีที่พลัดพราก

เมื่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนบริบท ก็มักเกิดความเข้มงวดในพื้นที่บริเวณชายแดนแทบทุกครั้ง คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบความสัมพันธ์ จากที่เคยไปมาหาสู่ก็พลัดพรากจากกัน

เมียนมาร์เปลี่ยนไป อะไรเปลี่ยนแปลง

ผลจากการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและการขยายตัวของความเป็นเมือง ส่งผลให้แบบแผนการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านของแหล่งและประเภทของอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบ การลงของพื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชาวเมียนมาร์

00:00
00:00
Empty Playlist