การต่างประเทศ

โอกาสของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

จากหลักการการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ในเบื้องต้นโอกาสของการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศไทยจึงยังคงทำได้ยากและยังไม่เป็นประโยชน์มากนัก

การทูตระดับท้องถิ่น: บทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (2)

ปัจจัยที่ทำให้ญี่ปุ่นสามารถดำเนินบทบาทเชิงรุกในการจัดกิจกรรมในไทย และเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ในตอนที่ 2 เราจะมาดูตัวอย่างความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นที่น่าสนใจ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงบทบาทของหน่วยงานทั้งฝ่ายไทย และญี่ปุ่นมากขึ้น

จีนกับการขยายอิทธิพลทางการค้าใน CLMV

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนสนใจในการร่วมการค้าระหว่างกัน ทั้งรูปแบบและบริบทการค้าและการลงทุนของจีนที่ถือได้ว่ามีความสำคัญ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมจุดแข็งของแต่ละประเทศให้โดดเด่นในเศรษฐกิจนั้นมากยิ่งขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยนสำคัญอย่างไร? ต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นและไทยมีการทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการเปิดเสรีสินค้า บริการ และการลงทุนให้แก่กันและกัน ส่งผลให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

ประเทศสิงคโปร์กับการพัฒนาด้านการศึกษา

ความสำเร็จในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสิงคโปร์นั้นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ เห็นได้จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ของโลก และ Top 10 ของทวีปเอเชีย (ข้อมูลปี 2015) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้นมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้าง

การขยายอิทธิพลของจีนและนัยยะทางนโยบายต่อไทย

หลังจากที่จีนได้ห่างหายจากการเป็นผู้นำโลกไปเกือบสองศตวรรษ รวมถึงการที่จีนยังสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้นั้น เป็นผลมาจากการที่จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง และมีพื้นที่ที่กว้างขวาง จีนมีทรัพยากรธรรมชาติมากและหลากหลาย แต่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์

00:00
00:00
Empty Playlist