การต่างประเทศ

การเคลื่อนย้ายผู้ค้าบริการทางเพศระหว่างอาเซียน

การค้าบริการเป็นอาชีพที่เก่าแก่อาชีพหนึ่งของโลกและไม่ใช่สิ่งผิดแต่อย่างใดในยุคนั้น ต่อมาเกิดระบอบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่ผู้ชายเป็นใหญ่ จึงเกิดวาทะกรรม “หญิงชั่ว”

ถอดบทเรียนการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงิน มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างความยั่งยืนให้กับการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำหรับประเทศหรือชุมชนที่มีการพึ่งพาทรัพยากรดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก

โครงสร้างพื้นฐานและการออกไปลงทุนในต่างประเทศ

โครงสร้างพื้นฐาน (Physical Infrastructure) จัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคธุรกิจในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยเฉพาะกับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ SMEs ค้าปลีกในเวียดนาม

หลักการในการสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยกลไกตลาดเริ่มได้รับการยอมรับโดยการกำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งประเทศเวียดนามปี 1992 กลไกตลาดนำไปสู่การปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจและนำไปสู่การเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจของเวียดนาม

เงื่อนไขที่ควรมีกับการส่งเสริมการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

ประเทศไทยควรให้มีการกำหนดเงื่อนไขในการส่งเสริมการออกไปลงทุนเป็น 2 รูปแบบ คือ นโยบายการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการออกไปลงทุน และนโยบายส่งเสริมการออกไปลงทุน

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ SMEs ค้าปลีกในมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการส่งออก ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันการใช้อำนาจเหนือตลาด และการทำข้อตกลงที่ต่อต้านการแข่งขันโดยมีคณะกรรมการการแข่งขันเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย

00:00
00:00
Empty Playlist