web_01

มวยสุวรรณภูมิกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอาเซียน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนที่สอดรับการท่องเที่ยวตามวิถีไทย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว เชื่อมโยงในกลุ่มภูมิภาคอาเชียน และมีความโดดเด่นในฐานะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มี ความต้องการแตกต่างกัน (Functional Creation)มวยไทยสามารถใช้เป็นศิลปะการต่อสู้มวยไทยที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนในฐานะเป็นมรดก ร่วมที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในผู้ภูมิภาคมีศิลปะการต่อสู้คล้ายคลึงกัน

งานวิจัยแนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มภูมภาคอาเซียนโดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นมวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพม่า มวยเขมร และมวยลาว) สู่การเป็นหนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการท่องเที่ยวในภูมิภาค จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยสุวรรณภูมิ และเสนอแนะแนวทางและวิธีการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้มวยสุวรรณภูมิ

ศักยภาพและโอกาสของมวยไทยในศักยภาพความพร้อมของมวยสุวรรณภูมิเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอาเซียน

ในภาพรวมประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีความพร้อมด้านมวยเกือบทุกด้าน ยกเว้นในส่วนผู้ชมมวยยังต้องพัฒนาการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูมวยและความรู้เรื่องมวย รวมทั้งการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า (In bound) ศักยภาพที่มีของทุกประเทศคือ ด้านคุณค่า ชื่อเสียงของแต่ละประเทศที่มีมวยกับประวัติศาสตร์ที่มีศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่สวยงามเด็ดขาดในการใช้อาวุธมวย การการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นักท่องเที่ยวที่ชมมวยส่วนใหญ่มาจากจากทวีปยุโรปกับไกด์ทัวร์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้มาเรียนมวยมักเดินทางมาคนเดียว ติดต่อค่ายมวยโดยตรง อายุผู้ชมมวยอยู่ในช่วง 20 – 24 ปีเป็น ส่วนใหญ่และมีคนเรียนมวยอายุ 30-38 ปี ติดต่อทางเฟสบุ๊ค และคนรู้จักบอกต่อ ทั้งสองส่วนมีความเชื่อมั่นและทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้ามวยไทย เมื่อกลับไปแล้วก็จะบอกต่อคนอื่นๆ ให้กลับมาเรียน

สนามมวยไทยมีศักยภาพและโอกาส เพราะสินค้ามวยไทยมีเสน่ห์ใช้อาวุธได้ดุดันสวยงาม ทั้งหมัด เท้า เข่าและศอกซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทยที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเป็นกัลยาณมิตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์ที่ ได้เปรียบทั้งการคมนาคมขนส่ง และด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพด้านบริหารงานโดยเฉพาะการใช้ความรู้ด้านมวยไทยแก่นักท่องเที่ยวระหว่างชมมวย มีโรงแรมที่พักไว้ บริการอย่างครบครัน นอกจากนี้สนามมวยยังมีความพร้อมและมีประสบการณ์การให้บริการ และมีกิจกรรมเสริมการชมมวยที่หลากหลาย มีโรงยิมส์ในออกกำลังกายเพิ่มขึ้นตามกระแสสุขภาพของประชาชน และรัฐบาลเพิ่มการท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งอาจเป็นโอกาสของสนามมวยในการรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยอาจบูรณาการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ศักยภาพมวยในประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชามีมวยประดัลเสรี หรือมวยคุนขะแมร์ที่มีความเชื่อมโยงกับศิลาจารึกบนหินที่นครวัด และนครธม และมีปราสาทต่างๆที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก แต่สนามมวยยังไม่มีป้ายบอกทางที่เป็นภาษาอังกฤษ ยังไม่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์มวยออกจำหน่าย ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศไทย  ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี การแข่งขันทางธุรกิจมวยยังไม่สูงมากนัก เพราะยังผูกขาดกับสมาคมมวยคุนขะแมร์ การเพิ่มอุปสงค์ในด้านนี้จำเป็นต้องเชื่อมโยงมวยคุนขะแมร์หรือมวยประดัลเสรีเข้ากับศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศกัมพูชาและสร้างเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมาชมมวย

ศักยภาพมวยในประเทศลาว

ปัจจุบันไม่มีสนามมวยมาตรฐาน รัฐบาลสนับสนุนแต่ไม่ให้งบประมาณทำให้ดำเนินการต่อไม่ได้ และได้เลิกกิจการไปเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว

ศักยภาพมวยในสหภาพพม่า

ประเทศพม่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีทะเลป่าไม้ที่สมบูรณ์และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เมืองพุกาม เมืองมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวดากอง ทะเลสาบกันดอจี และพระมหามัยมุณี ยังมีสนามมวยที่ได้มาตรฐาน เดินทางเข้าชมได้อย่างสะดวกทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทางธุรกิจการใช้มวยออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจโดยการชมมวยมากยิ่งขึ้น และธุรกิจต่างๆ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการสนามมวยยังขาดมาตรฐานหลายอย่าง จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ขนาดของอุปสงค์ยังไม่มากนักมีการจัดการแข่งขันที่ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวญี่ปุ่นและรัสเซียที่มีความนิยมมวยแลตเวย์ ประสบปัญหาจากข้อจำกัดจากทางการพม่า

แนวทางและวิธีการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้มวยสุวรรณภูมิ

แนวทางและวิธีการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้มวยสุวรรณภูมิ ควรดำเนินการโดย (1) แยกกีฬากับวัฒนธรรมออกจากกัน (2) เชิญแต่ละประเทศเพื่อปรึกษาหารือกันแบบมีส่วนร่วมและไม่เอาเปรียบกัน (3) สร้างองค์กรเครือข่ายมวยสุวรรณภูมิ (4) จัดทำกติการ่วมกันในการปฏิบัติ (5) วางแผนการทำงานร่วมกัน (6) จัดหางบประมาณสนับสนุน (7) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวยสุวรรณภูมิส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขัน (Event) สร้างแบรนด์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้มวยสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงมวยสุวรรณภูมิกับแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์มวยสุวรรณภูมิ ร่วมผลักดันกีฬามวยสู่โอลิมปิก

แผนการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้มวยสุวรรณภูมิ 

แผนการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้มวยสุวรรณภูมิ  ประกอบไปด้วย 7 แผนงานหลักได้แก่ (1) แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจมวยสุวรรณภูมิ มีการจัดสัมมนาความเห็นร่วมในแต่ละประเทศ จัดทำตำรามวยสุวรรณภูมิ  จัดสัมมนากำหนดเป้าหมายร่วมกัน และสร้างการยอมรับในระดับสาธารณะ จัดนิทรรศการจุดเด่นด้านเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ และจัดกิจกรรมแข่งขัน (Event) (2) แผนการจัดตั้งองค์กรมวยสุวรรณภูมิ ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดหาเจ้าภาพในแต่ละครั้งของการประชุม การจัดตั้งองค์กรมวยสุวรรณภูมิโดยแต่ละประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน การจัดทำกฎ กติการ่วมกันเพื่อใช้ในการแข่งขันและการบริหาร (3) แผนบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ การบริหารแผนงานและกิจกรรม การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการประสานกิจกรรมเครือข่าย แผนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนงบประมาณการ (4) สนับสนุนด้านบุคลากร เทคโนโลยีและการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ (5) แผนการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยได้แก่การใช้บุคลากร การใช้งบประมาณ ความรู้และวิธีการ ปฏิบัติงาน เทคโนโลยี ทักษะและความสามารถ (6) แผนการตลาด การประกอบธุรกิจมวยสุวรรณภูมิเพื่อ การท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยได้แก่ การส่งเสริมการตลาดมวยสุวรรณภูมิเพื่อการท่องเที่ยว (7) แผนการเชื่อมโยงมวยสุวรรณภูมิกับการท่องเที่ยวประกอบไปด้วย การบริหารจัดการมวย สุวรรณภูมิเพื่อการท่องเที่ยว และ การส่งเสริมสนับเครือข่ายเชื่อมโยงมวยสุวรรณภูมิเพื่อการท่องเที่ยว

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการ “แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มภูมภาคอาเซียนโดยใช้ วัฒนธรรมท้องถิ่นมวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพม่า มวยเขมร และมวยลาว) สู่การเป็นหนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการท่องเที่ยวในภูมิภาค”

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เรียบเรียง คณพศ ภูวบริรักษ์
ตรวจภาษาและความถูกต้อง สุดารัตน์ จิตเพียรธรรม
00:00
00:00
Empty Playlist