COVER_forklift

เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม “ยางล้อตันประหยัดพลังงาน”

หลายประเทศออกกฎหมายบังคับให้การผลิตยางล้อเพื่อการส่งออกต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนด อุตสาหกรรมยางล้อของไทยจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถมีบทบาทในการผลิตและส่งออกยางล้อรถได้มากขึ้น

อุตสาหกรรมยางในประเทศไทยร้อยละ 60-70 นำยางธรรมชาติมาผลิตเป็นยางล้อ โดยยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์เป็นยางล้อรถประเภทที่ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตสูง ประมาณ 30 กิโลกรัม/เส้น ในแต่ละปีประเทศไทยใช้ยางธรรมชาติในการผลิตยางล้อรถตันประมาณปีละ 12,960 ตัน เป็นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศประมาณ 216,000 เส้นต่อปี ที่เหลือส่งออกไปยังตลาดอาเซียนเป็นหลัก รวมทั้งแถบยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น มูลค่าตลาดรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ของประเทศไทยยังคงรั้งอันดับ 4 ของตลาดโลก ซึ่งผู้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่เป็นระดับขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบกับตลาดโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ยางล้อประหยัดพลังงานจึงได้รับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากเกาะถนนได้ดีขณะที่ถนนเปียก และลดมลพิษทางเสียง หลายประเทศออกกฎหมายบังคับให้การผลิตยางล้อเพื่อการส่งออกต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนด อุตสาหกรรมยางล้อของไทยจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถมีบทบาทในการผลิตและส่งออกยางล้อรถได้มากขึ้น

ผศ.กฤษฎา สุชีวะ

ผศ. ดร.กฤษฎา สุชีวะ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ “การวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน” เปิดเผยว่า ยางล้อตันประเทศไทยยังคงต้องแข่งขันในด้านเทคโนโลยีและคุณภาพอีกมากโดยเฉพาะกับประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยางล้อตันอันดับต้น ๆ ของโลก และเทคโนโลยีหนึ่งที่จะมีความสำคัญมากในอนาคต คือ เทคโนโลยีการผลิตยางล้อรถประหยัดพลังงาน คณะวิจัยจึงได้ผลิตต้นแบบยางล้อตันประหยัดพลังงานเชิงพาณิชย์ ที่มีความทนทานต่อการใช้งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 สำหรับยางล้อหน้า และร้อยละ 55 สำหรับยางล้อหลัง เมื่อเทียบกับยางล้อตันเดิมของบริษัท ขณะที่อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานลดลงร้อยละ 23 เมื่อนำไปทดลองใช้งานจริงพบว่าสามารถช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถฟอร์กลิฟต์ได้ 60,000 บาท/คัน/ปี

อุตสาหกรรมยางล้อเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตไกล ตลาดยังเปิดกว้างอีกมาก ดังนั้นเราต้องคิดการใหญ่ให้เป็นเรื่องเป็นราวตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมยางล้อจนถึงเกษตรกรที่ปลูกยางพารา และสัดส่วนความต้องการของประเทศ เพื่อให้ชาวสวนยางมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด จึงได้นำต้นแบบยางล้อตันประหยัดพลังงานที่พัฒนาขึ้นไปพัฒนาผลิตยางล้อรถฟอร์กลิฟต์ขายในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ผลิตขายไปแล้วมากกว่า 120,000 เส้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท มีการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ผลจากการที่คุณภาพยางล้อตันได้รับการยกระดับขึ้น ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับให้เป็นซัพพลายเออร์ยางล้อตันรถฟอร์กลิฟต์ให้แก่บริษัทโตโยต้า ทูโชโฟร์คลิฟท์ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทขายรถฟอร์กลิฟต์อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน มอก. 2668-2558 และขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมในปี 2560

คุณชวินทร์ ศรีโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด

ผลกระทบที่สำคัญจากงานวิจัยดังกล่าว ทำให้อุตสาหกรรมยางล้อรถไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการออกแบบยางล้อ และพัฒนายางคอมพาวด์เพื่อการผลิตยางล้อรถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ผู้ประกอบการผลิตยางล้อรถไทยยังสามารถทำตลาดได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นความต้องการของตลาด รวมถึงสามารถคุณภาพของยางล้อได้ดีขึ้นกว่าเดิมจากที่แข่งขันด้วยราคาเพียงอย่างเดียว รวมถึงทำให้ผู้ประกอบการผลิตยางล้อรถไทยเห็นประโยชน์จากการทำวิจัยและเริ่มลงทุนในการวิจัยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมผู้ประกอบการยางล้อไทยยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่สามารถหาตลาดในต่างประเทศได้มากนัก ซึ่งงานด้านการตลาดกับงานวิจัยและพัฒนาจะต้องไปด้วยกัน เพราะหากขยายตลาดได้ก็จะทำให้หาโจทย์วิจัยเพิ่มขึ้นได้ งานวิจัยยางล้อจึงถือเป็นโมเดลของงานวิจัยที่ช่วยจุดประกายให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อประเทศและผู้ประกอบการไทย โดยโจทย์ต่อไปที่คณะวิจัยจะดำเนินการคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เอกชนและบริษัทผู้ผลิตยางล้อ การพัฒนายางล้อที่มีเสียงดังลดลง รวมถึงยางไร้ลมเพื่อลดการดูแลเมื่อถูกของมีคม เพื่อใช้กับรถสำหรับการก่อสร้างหรือการเกษตร เช่น รถตัดอ้อย และรถทหารโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศเป็นอย่างมาก

อุตสาหกรรมยางล้อเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตไกล ตลาดยังเปิดกว้างอีกมาก ดังนั้นเราต้องคิดการใหญ่ให้เป็นเรื่องเป็นราวตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมยางล้อจนถึงเกษตรกรที่ปลูกยางพารา และสัดส่วนความต้องการของประเทศ เพื่อให้ชาวสวนยางมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เรียบเรียงและอ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัย

“การวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน”

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สุชีวะ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนการวิจัยโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 

00:00
00:00
Empty Playlist