Smart Pulz เครื่องมือวัดสัญญาณชีพระยะไกลเ

Smart Pulz เครื่องมือวัดสัญญาณชีพระยะไกล

สัญญาณชีพเป็นสัญญาณที่สำคัญบ่งบอกภาวะของร่างกาย ผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องวัดสัญญาณชีพตลอดเวลา ทำให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว และเทคโนโลยีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างความสะดวกให้กับผู้สวมใส่ และผู้ปฏิบัติการ

Smart Pulz เครื่องวัดสัญญาณชีพระยะไกล จึงตอบโจทย์ pain point นี้อย่างชัดเจน ด้วยฝีมือนักวิจัยไทย ลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ

Smart Pulz Platform การดูแลผู้ป่วยออนไลน์สำหรับโรงพยาบาล

นพ.ณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิออท ผู้คิดค้นนวัตกรรม Smart Pulz เครื่องมือวัดสัญญาณชีพ

 

00:00
00:00
Empty Playlist