Web-Thumbnail ประติมากรรมบนที่สาธารณะ

ประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะ ศิลปะด้วยเรื่องชุมชน

คลองโอ่งอ่างกลายเป็น Landmark สำคัญของกรุงเทพแห่งใหม่ไปแล้ว

เสียงสะท้อนของคนในชุมชนค่อยๆ สร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน นี่จึงเป็นทิศทางเชิงบวกเมื่อรัฐและชุมชนได้พูดคุยกัน

เพราะความงามที่แท้จริง ล้วนเกิดจากอัตลักษณ์ของชุมชนเอง

Research Cafe
การออกแบบประติมากรรมบนที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
อ.พิเชฐ เขียวประเสริฐ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist