27_Web-Thumbnail ลุ่มน้ำประชารัฐ

“ลุ่มน้ำประชารัฐสระแก้ว” จะถูกจุดได้อย่างไร ถ้าชุมชนไม่ลงมือ

“รอคอยการช่วยเหลือจากรัฐ ให้เขาเอางบมาลง เสร็จแล้วก็จากไป ชาวบ้านจะรู้เหรอว่าตัวเองขาดอะไร”

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไม ชาวบ้าน ต.ทุ่งมหาเจริญ จ.สระแก้ว ลุกขึ้นสำรวจแหล่งน้ำของตัวเองเมื่อเผชิญวิกฤตแล้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ละเอียดยิบให้กับกรมชลประทาน หาทางออกร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำ

ชาวบ้านลงมือวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลน่าเชื่อถือ จนพูดได้เต็มปากว่า คนที่เข้าใจปัญหาจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุด

Research Cafe
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (ลุ่มน้ำย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนบน จ.สระแก้ว)
ผู้อำนวยการโครงการ ณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ
ประธานคณะทำงาน ลำพอง ดุสิทธิ์งานขยายผลการเรียนรู้จากผลงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือของกรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการ​ส่งเสริม​วิทยา​ศาสตร์​ วิ​จัยและ​นวัตกรรม

 

00:00
00:00
Empty Playlist