web_01-2

การพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

กิจกรรมวิ่ง (Running Event)  เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ประเทศไทยนำมาใช้ดึงดูดความสนใจ (Attraction)  กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าร่วม ประกอบกับในปัจจุบัน การจัดงานวิ่งเป็นกระแสในการออกกำลังกายของผู้คนทั่วโลก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาสนามวิ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในรูปแบบของการวิ่งในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาการขยายตัวได้อย่างยั่งยืน การมีความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชิงความสามารถของพื้นที่ การเข้าใจในศักยภาพของตนเองเพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขัน  ความเข้าใจในการส่งเสริมทางการตลาด ความรู้ในการบริหารจัดการ งานวิ่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงการจัดงานวิ่งในประเทศไทยแล้ว  พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดงานวิ่งมาโดยต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จึงเกิดขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ บริหารจัดการงานวิ่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย ให้เป็นรู้จักและยอมรับของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป

การจัดงานวิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในปัจจุบัน

ในภาพรวม ไทยมีความพร้อมยกระดับการจัดงานวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เนื่องจากกระแสของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างสูง (Running Boom)  โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่นิยมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการวิ่งและท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดในโอกาสสำคัญต่าง ๆ (Runcation) เห็นได้จากการจัดงานวิ่งในประเทศที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าเท่าตัว จาก 400 สนามต่อปี เป็น 700 สนามต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความนิยมของคนไทยที่นิยมออกกำลังกายด้วยการวิ่งในต่างประเทศในสนามที่มีชื่อเสียงของโลกเช่นกัน

กลุ่มผู้จัดงานวิ่งมีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการวิ่ง เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มนักวิ่งที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ที่ได้จากการวิ่ง จึงต้องมีการปรับตัวด้วยการคิดค้นปรับปรุงรูปแบบการวิ่งที่แปลกใหม่ในหลากหลายประสบการณ์ และใช้กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดช่วยในการจัดงานวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้น เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการสร้างสรรค์งานวิ่งให้มีหลากหลายรูปแบบ

การจัดการแข่งขันขึ้นอยู่กับความต้องการของนักวิ่งและนักท่องเที่ยวเชิงกีฬารุ่นใหม่ที่นิยมการวิ่ง เช่น การจัดงานวิ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ เพิ่มขึ้น การให้สิทธิพิเศษในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ การจัดกรุ๊ปทัวร์ในสถานที่สำคัญของพื้นที่ในระหว่างการวิ่งให้กับกลุ่มผู้ติดตาม การสร้างความร่วมมือกับกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศในการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาเข้ามาร่วมวิ่ง หรือร่วมชมการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของเมืองและจังหวัด เป็นต้น นอกเหนือไปจากการจัดงานวิ่งในรูปแบบที่แปลกใหม่ เช่น การวิ่งสมาธิ การวิ่งแบบผจญภัย การวิ่งเทรล การวิ่งดนตรี และการวิ่งแฟนซี เป็นต้น

ความพร้อมและศักยภาพของไทยในการจัดการวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ไทยมีความหลากหลายเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานวิ่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ได้แก่ ความมีชื่อเสียงของสนามแข่งขันที่เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ความหลากหลายทางทัศนียภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีเสน่ห์และคงอยู่ การให้การยอมรับในมาตรฐานของกลุ่มผู้จัดการงานวิ่งและกลุ่มให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์เมืองหลัก เมืองรอง เมืองที่ห้ามพลาด ทำให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงชุมชนและพลังของกลุ่มต่าง ๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ

นอกจากนั้น ไทยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การส่งเสริมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา ขณะที่อุปสรรคได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปพร้อมกับให้การส่งเสริมสนับสนุนจุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์เชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการรองรับการจัดงานวิ่งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้

การบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในปัจจุบัน

การบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองค์กร (Organization)  (3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (4) การอำนวยการ (Directing)  และ (5) การควบคุม (Controlling) โดยทุกองค์ประกอบจะบูรการกันเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ประสบการณ์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกลุ่มผู้ติดตามที่มาเขาร่วมกิจกรรมการวิ่งเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการรับรู้ข้อมูล การสมัครเข้าร่วมการเตรียมการ  ข้อมูลการเดินทาง การจองที่พัก กฎกติกาการแข่งขัน การทำกิจกรรมทองเที่ยวอย่างอื่นในพื้นที่ การให้บริการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกลุ่มผู้ติดตามในทุกขั้นตอน

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ให้บริการจะให้บริการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีคุณภาพและน่าพึงพอใจนั้น จะเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง โดยการสร้างร่วมมือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในที่นี้อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มผู้จัดงานวิ่ง กลุ่มผู้จัดการท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ให้การสนับสนุน โดยการจัดการงานเป็นห่วงโซ่อุปทานในการจัดงานวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ความร่วมมือกับบริษัทแท็กซี่เพื่อให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกลุ่มผู้ติดตามในราคาพิเศษ ความรวมมือกับร้านคาหรือร้านอาหารที่จะเสนอประโยชนเพิ่มเติมแก่ผู้เข้ารวมกิจกรรม สิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับการเข้าร่วมงานวิ่งที่ไม่ใช่แต่ในการจัดงานวิ่งเท่านั้น

ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการงานวิ่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับประเทศ  ควรมีคณะกรรมการเฉพาะในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับจังหวัด แม้ว่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงดำเนินงานในระดับนโยบายมากกว่าการปฏิบัติจริง รวมทั้งยังดำเนินงานแบบแยกส่วนระหว่างกีฬากับการท่องเที่ยว และทำได้เพียงการเข้าร่วมแต่ยังไม่สามารถเป็นแกนนำในการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เกิดขึ้นได้ในจังหวัดตามเจตนารมณ์ของประเทศไทยต่อไป เช่น การบริหารจัดการในการประสานสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง  การวางแผนและประสานแผนงานรูปแบบการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวทั้งในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดทั้งปี  กำหนดแนวนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการกีฬา และพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ดีในอนาคต

แนวทางเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอนาคต

แนวทางการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประกอบด้วย 10 แนวทางสำคัญเรียกว่า  “10,S Model to Potential Development and Management Process of Running Events in Thailand in Support of Sports Tourism.”  ประกอบด้วย (1) “So Good”  สนุกดีมีความสุข (2) “Social Media”  สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย (3) “Standardization” ความเป็นมาตรฐาน (สากล) (4) “Safety” ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัย (5) “Scale”  จำนวนที่พอดีกับศักยภาพ (6) “Satisfaction”  ต้องสร้างความพึงพอใจ (7) “Self Esteem”  ความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม (8) “Series”  กิจกรรมต่อเนื่องหลากหลายประสบการณ์ (9) “Signature”  โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ และ (10) “Story” เรื่องราวเล่าขานประสานองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งได้รับจากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กลุ่มผู้จัดงานวิ่ง กลุ่มผู้จัดการท่องเที่ยวและกีฬา

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการบริหารจัดการงานวิ่งในประเทศไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา”

หัวหน้าโครงการ : ดร.เสรี เพิ่มชาติ
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เรียบเรียง คณพศ ภูวบริรักษ์
ตรวจภาษาและความถูกต้อง สุดารัตน์ จิตเพียรธรรม
00:00
00:00
Empty Playlist