ความเสี่ยงอาหารนำเข้า photo

ความเสี่ยงอาหารนำเข้า

ประเทศไทยมีอาหารการกินหลากหลายก็จริง แต่ผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ หลายกรณีที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปนเปื้อนสารอันตรายหรือจุลชีพก่อโรค ที่ทำให้ผู้บริโภคเจ็บป่วย

อาหารนำเข้าจึงต้องมีการตรวจสอบ โดยอาศัย “ฐานความเสี่ยง” สู่ Platform ที่สามารถส่งตรวจอาหารเพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น

การตรวจสอบอาหารนำเข้าโดยฐานความเสี่ยง
น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist