reverse logistics

“โลจิสติกส์ย้อนกลับ” ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบขยะอันตราย

คนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ 380,000 ตันต่อปี หรือเท่ากับเรือดำน้ำ 150 ลำ!!
ขยะเหล่านี้จัดการยาก (และไม่ค่อยมีใครอยากจัดการ) เพราะเต็มไปด้วยสารอันตรายและเป็นพิษ

จึงเกิดการตั้งคำถามว่า “ผู้ผลิต” ที่ผลิตมาให้เราใช้นั้น ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเหล่านี้ด้วยหรือไม่?
หรือไทยควรมี Reverse Logistics หรือ “โลจิสติกส์ย้อนกลับ”

โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ เพื่อการจัดการขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ
ดร. ชุติมาพร หมอนใหญ่
หัวหน้าโครงการวิจัย / กรรมการผู้จัดการ /บริษัท สปีดีชั่น จำกัด
ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
บริษัท สปีดีชั่น จำกัด
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ
ประธานกรรมการ บริษัท สปีดีชั่น จำกัด ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
00:00
00:00
Empty Playlist