อ่างเก็บน้ำ

ในวันที่ “อ่างเก็บน้ำ” ต้องจัดการระบบนิเวศ

“ถ้าเรารู้จักการมองอ่างเก็บน้ำ แล้วใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุด มากกว่ามองแค่ผิวเผินโดยใช้แค่มวลน้ำ แต่เราต้องใช้น้ำให้มีชีวิตด้วย”

ไทยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันราว 447 แห่ง อ่างเก็บน้ำเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปนเปื้อนสารเคมี และการใช้ทรัพยากรโดยไร้ความรับผิดชอบ เราต้องมองให้ละเอียดถึงโครงสร้างชีวิตที่พึ่งพาอ่างเก็บน้ำ เพื่อหาแนวทางที่เราจะรักษาและใช้ทรัพยากรที่สูญเสียไปให้คุ้มค่าที่สุด

แนวทางการบริหารจัดการระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00
00:00
Empty Playlist