24_Web-Thumbnail มือเทียมกล

“มือกลเทียม” โอกาสที่ 2 ของผู้พิการ

“กายเทียมกล” เป็นเทรนด์ที่สถาบันวิจัยหลายแห่งพยายามพัฒนาเพื่อให้ได้อวัยวะเสมือนที่เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ใกล้เคียงอวัยวะเดิมมากที่สุด แต่นวัตกรรมก็ล้วนมีราคาสูงที่คนทั่วไปเกินเอื้อม

ผู้พิการในประเทศไม่ได้มีทุนทรัพย์พอในการซื้อของต่างประเทศ “มือเทียมกล” ที่ออกแบบไม่ซับซ้อนแต่ตอบโจทย์การใช้งาน น่าจะเป็นทางออกที่น่าสนใจกว่า

Research Cafe
โครงการสร้างมือเทียมกลควบคุมผ่านตัวรับสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ
ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist