เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

ถ้าหลังพ้น Covid-19 ไปแล้ว ประเทศไทยยังจำเป็นต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้ง นี่จะเป็นโอกาสใหม่หรือไม่ ที่เราจะใช้เวลานี้ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว แน่นอนว่า ชาวจีนมีความต้องการใหม่ๆ ที่เราจะตามให้ทัน

อิทธิพลจีนกับผลกระทบด้านความมั่นคงทางการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือของไทย
ผศ.ดร.อรัญญา ศิริพล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สุนันทา แย้มทัพ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist