TSRI PODCAST

TSRI PODCAST

WiTThai by สกสว.

 • WiTThai 1 EP.01 – “อ้วนอัลไซเมอร์” กับ อ.สิริพร ฉัตรทิพากร
 • WiTThai 1 EP.02 – “ฟิสิกส์แมน v สามัญชน” งานวิจัยทะลุมิติของ ดร.ปริญญา การดำริห์
 • WiTThai 1 EP.03 – “เมือกกระเจี๊ยบ” กับ อ.จีรเดช และ อ.อรัญญา มโนสร้อย
 • WiTThai 1 EP.04 – “ปลดทุก ปลาทู” กับ อ.เมธี อ.สมหมาย และ อ.วรัณทัต แห่งคณะประมง เกษตรศาสตร์
 • WiTThai 1 EP.05 – “ตุ้มซัง สังคมศาสตร์” กับพี่ตุ้ม เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
 • WiTThai 1 EP.06 – “โอ้!-แอลอีดี (OLED) เทคโนโลยีอนาคต” กับ อ.วินิช พรมอารักษ์ แห่งสถาบัน VISTEC
 • WiTThai 1 EP.07 – “พยาธิไทย” กับ อ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
 • WiTThai 1 EP.08 – “หอยทากไทยกับต้นไม้แห่งชีวิต : นวัตกรรม ความหมาย ความงาม”
 • WiTThai 1 EP.09 – “Bio-Physics” มหัศจรรย์แสงส่องสาร กับสมบัติลับของ DNA – ft. อ.เก่ง ชิตนนท์ บูรณชัย
 • WiTThai 1 EP.10 – “โรคาวิวัฒน์” กับ อ.อิศรางค์ นุชประยูร
 • WiTThai 2 EP.01 – “Space Weather Man” อ.เดวิด รูฟโฟโล ผู้รักการศึกษารังสีคอสมิก และรักประเทศไทย
 • WiTThai 2 EP.02 – “The World of Bees” โลกของผึ้ง กับ อ.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
 • WiTThai 2 EP.03 – “Doctor Mutant” อ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ผู้เชี่ยวชาญโรคพันธุกรรมหายาก
 • WiTThai 2 EP.04 – “Art for the Blind” ศิลปะปิดตาเห็น กับ อ.สัญชัย สันติเวส และ อ.นิธิวดี ทองป้อง
 • WiTThai 2 EP.05 – “Earthquake Sensei” แผ่นดินไหว ยังไงก็ไหว กับ อ.เป็นหนึ่ง วานิชชัย
 • WiTThai 2 EP.06 – “My Elephant Poop” เก็บขี้ช้าง ที่กลางไพร กับ อ.ชลิตา คงฤทธิ์
 • WiTThai 2 EP.07 – “Queen of Chem” เคมี ไฟฟ้า กระดาษ กับ อ.วีณา เสียงเพราะ
 • WiTThai 2 EP.08 – “Fungi Kindom” อาณาจักรที่ถูกลืม กับ อ.สายสมร ลำยอง อ.นครินทร์ สุวรรณราช และ อ.จตุรงค์ คำหล้า
 • WiTThai 2 EP.09 – “Rawai” คุยกับชาวเลหาดราไวย์ เรื่องการใช้งานวิจัยเพื่อปกป้องสิทธิชุมชน
 • WiTThai 2 EP.10 – “ขุมทรัพย์โบราณคดี” คุยกับ อ.รัศมี ชูทรงเดช และเหล่านักโบราณคดี เรื่องปริศนาโลงไม้แห่งถ้ำผีแมน

Reseach Cafe by สกสว.

 • ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ – การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
 • สุจริต คูณธนกุลวงศ์ – วิเคราะห์สถานการณ์น้ำของประเทศไทย: ทรัพยากรน้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ – กรอบแนวคิด Water-Food-Energy Nexus เพื่อมุ่งสู่การวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • จิระวัฒน์ กณะสุต – การบูรณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
 • สำรวย ผัดผล – การสร้างข้อมูลความรู้และกลไกความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำและการจัดการที่ดินจังหวัดน่าน
 • ธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ – การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้พลวัตของการเปลี่ยนแปลง : บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • สุวรรณ คนฉลาด – การสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการปรับตัวรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • จุฑาทิพย์ ภัทราวาท – การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
 • สุขสรรค์ กันตะบุตร – ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปกับภาคธุรกิจได้อย่างไร ?
 • เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร – การบริหารจัดการ Denken
 • เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง – การใช้พื้นที่สาธารณะในการพัฒนาชุมชนของประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษาบทบาทของสถานีริมทาง หรือ Roadside Station
 • วรินทร วูวงศ์ – การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น
 • ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น – แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจคาแรกเตอร์ไทย บทเรียนจากความสำเร็จของธุรกิจคาแรกเตอร์ญี่ปุ่น
 • ประจักษ์ ก้องกีรติ – พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
 • นัยนา เกิดวิชัย – วิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ธานี ชัยวัฒน์ – โครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น
 • อรรถสิทธิ์ พานแก้ว – โหวตเพื่อใคร: พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกผู้แทนราษฎรไทย
 • มงคล เอกปัญญาพงศ์ – ระบบการตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
 • กฤษณพงค์ พูตระกูล – การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก
 • ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ – การกระจุกตัวของตลาดที่ดิน ความเหลื่อมล้ำทางการคลัง และนโยบายภาษี
 • อารยะ ปรีชาเมตตา – ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม กับบทบาทในการสื่อสารและพัฒนานโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
 • พรินทร์ เพ็งสุวรรณ – เตรียมการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการวางแผนระยะยาวของหน่วยงานภาครัฐ
 • พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช – ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 • สมพร จันทระ – การติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งในภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับการประเมินการปล่อยและการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศเพื่อการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน
 • ธเนศ วัฒนกูล – วิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศจีน กรณีศึกษา ปาล์มน้ำมัน
 • นิสิต พันธมิตร – อิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของจีน กับโอกาสที่ไทยพลาดไม่ได้ ในกลุ่มประเทศ CLMV
 • อำนาจ ชิดไธสง – ศูนย์โลกร้อน สกว. พื้นที่สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
 • วัชริน มีรอด – การพัฒนากรอบการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย
 • ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ – การจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมสีเขียวด้วยกระบวนการ Urban Forestry
 • นิรมล สุธรรมกิจ – การเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน
 • ปริเวท วรรณโกวิท – การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบสำหรับการค้นหารายงานการวิจัยตามพื้นที่ในระดับภูมิภาค ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายในประเทศไทย
 • รักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี – แนวทางการดูแลสุขภาวะผู้สูงวัยแบบบูรณาการระดับท้องถิ่น
 • รุ่งโรจน์ พิทยศิริ – เครื่องมือวิเคราะห์โรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ คัดกรองอย่างไรให้ได้ผล
 • รุ่งโรจน์ พิทยศิริ – “ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติดขัด” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
 • จิโรจ สินธวานนท์ – ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์สาขาบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี ภายใต้ความตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน
 • สุทธิพร บุญมาก – นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานระดับทักษะของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
 • เก่งกิจ กิติเรียงลาภ – เครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ: บทบาทองค์กรชุมชนและการสร้างกลไกพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดสวัสดิการชายแดนแม่สอด ชายแดนไทย-เมียร์มาร์
 • วารุณี ณ นคร – บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สุกัญญา สุจฉายา – วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง: ไขความลับเป็นความรู้
 • อภิลักษณ์ เกษมผลกูล – การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยวรรณคดีนิราศเรื่องพระประธมของสุนทรภู่
 • ภาสุรี ลือสกุล – ภาพความทรงจำอาณาจักรอินคาและอาณาจักรอยุธยาใน เรือนมยุรา และ Los rios profundos (สายน้ำลึก)
 • โสภนา ศรีจำปา – พลวัตรของภูมิปัญญาและภาพสะท้อนจากวรรณกรรมอินเดีย: บทเรียนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย
 • วิภา กงกะนันทน์ – กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย ประวัติวรรณคดีไทยสมัยใหม่
 • เฉลิมพล แจ่มจันทร์ – การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากร ภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
 • จงจิตต์ ฤทธิรงค์ – โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธีระ สินเดชารักษ์ – ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม
 • มนสิการ กาญจนะจิตรา – การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 • วุฒิไกร บุญคุ้ม – ยีนส์ในแม่โค สัมพันธ์กับคุณภาพน้ำนมอย่างไร
 • อัมพร หมาดเด็น – กระบวนการสันติภาพของกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย
 • สุสัณหา ยิ้มแย้ม – ผลของเครื่องดื่มผงสกัดจากสมุนไพรต่อการผลิตน้ำนมในมารดาหลังคลอด
 • พัชราณี ภวัตกุล – การพัฒนาและทดสอบทางคลินิกถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอินทผลัมที่มีเม็ดบีดสมุนไพรสกัดซึ่งห่อหุ้มด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ต่อคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่
 • สะสือรี วาลี – อุปสรรคของสตรีมุสลิมมลายูในการเลี้ยงดูบุตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม
 • กาญจนา ตั้งชลทิพย์ – นคราภิวัฒน์ เมืองน่าอยู่และการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย

00:00
00:00
Empty Playlist