PISA photo

การอ่าน PISA เด็กไทยอ่าน-วิเคราะห์ได้ดีแค่ไหน?

เด็กไทยอ่านมากขึ้นเพราะมีสมาร์ทโฟนติดมือ แต่พวกเขาสามารถ “จับใจความ” สิ่งที่อ่านได้มากแค่ไหน เข้าใจเจตนาแอบแฝงของงานเขียนได้หรือไม่ และที่สำคัญพวกเขาวิเคราะห์สิ่งที่อ่านทุกครั้งหรือเปล่า

การอ่านโดยผิวเผินไม่เพียงพอ เด็กรุ่นต่อไปจำเป็นต้องวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน

การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการสอน PISA
ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ และ ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณัง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist