29_Web-Thumbnail ปรสิต v2

ยิ่งตรวจไว คนไทยยิ่งไกลโรคพยาธิ

น่าตกใจที่คนอีสานเสี่ยงติดโรคพยาธิมากถึง 10 ล้านคน! โดยเฉพาะพยาธิแคปิลลาเรีย (Capillaria philippinensis) ที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้ มากับการกินปลาน้ำจืดสุกๆ ดิบๆ

พยาธิชนิดนี้วินิจฉัยยากมาก ต้องส่งห้องปฏิบัติการและอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านปรสิตวิทยาเท่านั้นถึงจะวินิจฉัยพบ พอคนไข้รอผลนานก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง

นี่จึงเป็นความก้าวหน้าของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วเทคนิค Lareral flow ที่รู้ผลใน 15 นาที!

Research Cafe
โครงการองค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ใช้ของปรสิตและพาหะเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์และคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist