Web-Thubnail ประมงพื้นบ้าน

“ปลากุเลาเค็ม” ที่ทำให้ลืมทุกปลาเค็ม

ราชาแห่งท้องทะเลคือ “ปลากุเลา” และถ้าคุณเคยชิมปลากุเลาเค็ม คุณจะลืมทุกปลาเค็มที่เคยรู้จัก งานวิจัยท้องถิ่นที่ค้นหา “ทุนชุมชน” สู่รายได้ยั่งยืน

Research Cafe
โครงการสร้างปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทุนชุมชนสู่ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี
มูหามะสุกรี มะสะนิง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย
สุวิมล พิริยธนาลัย พี่เลี่ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่อ่าวปัตตานีสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist