ภูดู่ photo

พัฒนาเขตชายแดน เปิดประตูเศรษฐกิจเพื่อบ้าน

การพัฒนาเมืองชายแดนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่ด่านหลายแห่งยังขาดระบบโลจิสติกส์ที่ดี เส้นทางมียากความลำบากกว่าจะเข้าถึง

ถ้ารัฐเพิ่มศักยภาพจุดผ่านแดนให้มากขึ้น คนในชุมชนใกล้เคียงก็น่าจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายด้วยเช่นกัน

การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์
ผศ.ดร.กุลภา โสรัตน์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist