ใครทำน้ำเสีย? พิสูจน์ได้ด้วย Microbial Source Tracking

ใครทำน้ำเสีย? พิสูจน์ได้ด้วย Microbial Source Tracking

แหล่งน้ำในประเทศไทยเสื่อมโทรมไปมาก จากทุกกิจกรรมที่เราปล่อยทิ้งลงน้ำ ทั้งจากชุมชน อุตสาหกรรม และปศุสัตว์ แต่เมื่อถึงเวลาหาคำตอบว่า “ใครทำน้ำเสีย?” เราจะมีวิธีการพิสูจน์อย่างไร อันตั้งอยู่บนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้

หนึ่งในเทคนิคใหม่คือ เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ในระดับโมเลกุลด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ Microbial Source Tracking (MST) ที่ลงลึกจำเพาะของจุลินทรีย์ที่อาศัยในลำไส้คนและสัตว์ชนิดต่างๆ บ่งบอกได้ว่า แหล่งน้ำได้ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง

งานวิจัยนี้จะช่วยลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ำเสีย ช่วยให้เห็นภาพการใช้พื้นที่ริมน้ำ และช่วยหา “ต้นตอ” ของตัวการปล่อยน้ำเสียโดยมีหลักฐานชัดเจน

Microbial Source Tracking เทคโนโลยีเพื่อการติดตามแหล่งปนเปื้อนจากน้ำเสียสู่การบริหารจัดการแห่ลงน้ำอย่างยั่งยืน
ดร. ขวัญรวี สิริกาญจน ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

00:00
00:00
Empty Playlist