Web-Thumbnail ตุ๊กตาวิเศษ

ตุ๊กตาวิเศษ ลดความบอบช้ำของเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ

การทำคดีเกี่ยวกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะในกระบวนการทางกฏหมายเด็กจะต้องเล่าประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพรับฟัง แต่การสื่อสารของเด็กที่ยังไม่เข้าใจร่างกายและลดความบอบช้ำทางใจต้องมีผู้ช่วย

“ตุ๊กตาวิเศษ” จึงเข้ามาลดความบอบช้ำจากประสบการณ์ที่เด็กต้องเผชิญ

Research Cafe
งานวิชาการรับใช้สังคม: ตุ๊กตาวิเศษ
ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ และคณะทำงานส่งเสริมตุ๊กตาวิเศษ
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสารงานวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist