Web-Thumbnail เมืองคาร์บอนต่ำ

“เมือง” ต้องกล้าเผยข้อมูลคาร์บอน

ลองคิดดูว่า หากเมืองที่คุณอาศัยกล้าเปิดเผย “ข้อมูลการปล่อยคาร์บอน” เราคงเห็นปัญหาต่างๆ ชัดเจนขึ้น

มีเมืองที่ทำแล้วในขั้นงานวิจัย 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลด่านซ้าย และ เทศบาลเมืองยโสธร จัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก งานวิจัยพบ หากปรับนโยบายตามข้อมูล เมืองสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 20%!

Research Cafe
การวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist