Web-Thumbnail นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้านชาติพันธุ์เขมร

จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆ เราเรียนภาษาอังกฤษจากนิทานตะวันตก อย่าง สโนไวท์ ซินเดอเรลล่า แต่ถ้าบ้านคุณอยู่ติดกับกัมพูชานิดเดียว นิทานพื้นบ้านเขมรก็สนุกและสะท้อนความเป็นอยู่ได้ดีทีเดียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านและอยู่ท่ามกลางความแตกต่างได้

Research Cafe
การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเขตอีสานใต้
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผศ.ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
ดร.วิภาวดี มูลไชยสุข
อาจารย์ถิรพิทย์ ถาพรผาด
อาจารย์ธีติมา พจนะแก้ว
นางสาวนาฎยา ซาวันสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist