E5FB47BD-C326-426E-84EA-26EA943B98BF

วัตถุเหลือทิ้ง สู่คอนกรีตมวลเบา

การรีไซเคิลขยะที่เหลือทิ้งหรือไร้ประโยชน์ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือแปรรูปจนได้วัตถุดิบชิ้นใหม่นั้นเป็นที่ยอมรับมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะรีไซเคิลขยะให้เกิดประโยชน์ได้แล้ว ยังทำให้ได้วัตถุดิบชิ้นใหม่อีกด้วย แต่การรีไซเคิลขยะส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่บ่อยครั้ง คือ ขยะประเภทพลาสติก  แต่ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อให้ได้วัตถุดิบชิ้นใหม่ได้ นั้นก็คือ “เศษคอนกรีตหรือเศษอิฐ”

การผลิตวัตถุดิบชั้นใหม่ หรือที่เรียกว่า “คอนกรีตมวลเบา (lightweight aggregate concrete)” นอกจากจะใช้เศษคอนกรีตเศษอิฐจากการทุบทิ้งแล้ว ยังใช้ประโยชน์ของ “เถ้าลอย” อีกด้วย โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหินลิกไนต์ นอกจากจะทำให้เกิดความร้อนแล้วยังส่งผลทำให้เกิดขยะในเวลาเดียวกัน และเพราะอนุภาคที่เล็กของเถ้าลอยนี่ จึงมีสมบัติเหมาะสมและประโยชน์นำการไปแทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต ซึ่งถ้าใช้อย่างเหมาะสมจะทำให้คอนกรีต มีสมบัติที่ดีขึ้น เช่น ทำงานได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความทนทานให้แก่คอนกรีต ทำให้ราคาโดยรวมของคอนกรีตถูกลง

คอนกรีตมวลเบา (lightweight aggregate concrete) มีน้ำหนักเบากว่าคอนกรีตทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามคอนกรีตมวลเบาก็มีสมบัติที่ด้อยกว่าคอนกรีตทั่วๆไป รูปแบบการใช้งานจึงนำมาใช้งานเพื่อลดน้ำหนักโครงสร้าง ทำให้ขนาดโครงสร้าง เช่น เสา คานและฐานขนาดเล็กลงทำให้ลดค่าขนส่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้วคอนกรีตมวลเบายังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆอีก เช่น มีค่าการนำความร้อนต่ำ ทนไฟ เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี ใช้เป็นผนังหรือชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการก่อสร้าง และยังช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน  ส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาประกอบไปด้วยวัสดุประสานจากซีเมนต์ผสมกับน้ำหนักหรือวัสดุประสานจากจีโอโพลิเมอร์ก็ได้ ผสมกับมวลรวมเบา หรืออาจมีการใส่วัสดุผสมเพิ่มอื่นๆ เพื่อปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตนั้นเอง

จากการศึกษาของทีมวิจัย งานที่ผ่านมาที่ใช้จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยเป็นวัสดุประสานและมวลรวมเบา จากวัสดุเหลือทิ้ง คือ เถ้าหนัก เศษคอนกรีตบล็อก เศษอิฐมอญ และเศษยางรถยนต์ พบว่าจีโอโพลิเมอร์ 0.20 – 0.65 วัตต์/เมตร – เคลวิน ซึ่งต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้ทั่วๆ ไป ส่วนกำลังอัดมีค่าในช่วง 1.0 – 19.0  เมกะปาสกาล ซึ่งคอนกรีตที่ใช้เถ้าหนักเป็นส่วนผสมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นคอนกรีตมวลเบาสำหรับงานโครงสร้างได้  ในขณะที่จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบาที่ทำจากเศษอิฐมอญ เศษคอนกรีตบล็อก และเศษยางรถยนต์มีกำลังอัดไม่สูง เหมาะสำหรับนำไปใช้คอนกรีตมวลเบาสำหรับงานผนังหรือฉนวนกันความร้อน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

หนังสือประชาคมวิจัย ฉบับที่ 136 ปีที่ 23 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

หัวข้อ  “วัตถุเหลือทิ้ง สู่คอนกรีตมวลเบา” โดย รศ.ดร.วันชัย สะตะ และดร.อำพล วงศ์ษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

00:00
00:00
Empty Playlist