ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ

ภาษาสื่อ ซึมเศร้า

เฟล พัง ดิ่ง ภาษาบอกอะไรถึงเบื้องลึกเราได้บ้าง? ทุกวันนี้มีนักศึกษาจำนวนมากเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้า โดยส่วนใหญ่มีอาการนี้มาตั้งแต่ช่วงมัธยม

งานวิจัยสำรวจภาษาสื่อสารที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า เพื่อหาลักษณะทางภาษาในการบ่งชี้โรค ทำให้เราสามารถเข้าช่วยเหลือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้

ภาษา การสื่อสาร และโรคซึมเศร้า การสำรวจเบื้องต้นเพื่อเข้าใจโรคซึมเศร้าและผู้มีภาวะซึมเศร้าในสังคมไทย
ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist