Web-Thumbnail เสื้อดมกลิ่นกาย

เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ

งานวิจัยสุดล้ำและแหวกแนวพยายามผลักดันศาสตร์การดมกลิ่นเพื่อวินิจฉัยโรคให้ไปอีกขั้น!

นักวิจัยสามารถพัฒนา “เสื้อ” ที่ดมกลิ่นกายและสามารถตรวจวัดโรคแบบ Real time งานวิจัยไทยที่ถูกนำไปใช้และพัฒนาร่วมกับหลายประเทศ แสดงให้เห็นว่าคนไทยก็พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้

Research Cafe
เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ (Intelligent Smelling Shirt)
หัวหน้าโครงการ ดร.ธารา สีสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรเกียนติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist