เมื่อไรไทยจะให้ศักดิ์ศรี แรงงานนอกระบบ?

เมื่อไรไทยจะให้ศักดิ์ศรี แรงงานนอกระบบ?

กลุ่มคนวัยทำงาน อายุ 18-60 ปี เป็นแรงงานหลักของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานอิสระ (ไม่มีนายจ้าง และเงินเดือนประจำ) มีสัดส่วนสูงถึง 70%

พวกเขาเผชิญกับชั่วโมงการทำงานที่สูง แต่ค่าตอบแทนต่ำ และมีเพียง #ประกันสังคมมาตรา40 เป็นสวัสดิการพื้นฐานจากรัฐ ที่แรงงานนอกระบบสามารถเข้าร่วมแบบสมัครใจ และจ่ายเงินเริ่มต้น 70 บาท เพื่อรับสิทธิประโยชน์

งานวิจัยศึกษา จะเป็นไปได้ไหมที่แรงงานทุกคนจะได้รับ “ประกันสังคมถ้วนหน้า” เพื่อให้คนไทยมีสวัสดิการครอบคลุม รู้สึกมั่นคงปลอดภัย และสามารถวิ่งตามความฝันของตนเองได้

ยกระดับประกันสังคมสู่ประกันสังคมถ้วนหน้า
รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00
00:00
Empty Playlist