1234-01

How to be successful in research?

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ข้อคิดดีๆ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ที่ให้กุญแจสำคัญ 8 ดอก สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานวิจัย พร้อมคำแนะนำในการทำงานด้วยหลัก “Work Hard, Work Fast, Work Smart”…การทำงานอย่างมีกรอบเวลาโดยใส่ความตั้งใจ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

Research Topics

หัวข้องานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญ หัวข้องานวิจัยควรมีความใหม่ หรือมีความเฉพาะ ที่สำคัญคืองานต้องไม่อยู่เฉย งานมันต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อย มีการพัฒนา บางครั้งมันอาจเป็นเรื่องที่เราเคยทำมาแล้ว แต่เราต้องนำมาปรับวิจัย เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ความต้องการของสังคม ตามพัฒนาการของสังคมให้ทัน

Support

เมื่อหัวข้องานวิจัยมีความก้าวหน้า ท้ายทาย และหลากหลาย เราจึงต้องการพันธมิตรในการเข้ามาสนับสนุน ระดมสมอง จึงจะประสบความสำเร็จได้ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) หรือ จะเป็นหน่วยงานจากต่างประเทศก็ได้ โดยเฉพาะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย (Research Infrastructure) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าที่สุด

Tool

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (Experimental tool หรือ Research tool) มีราคาแพง จำนวนไม่พอ เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญ นอกจากเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสูง บางครั้งเราต้องมาพิจารณาเครื่องมือที่น่าจะทำได้เองได้ ด้วยการปรับ ดัดแปลง อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดต้นทุนงานวิจัย เพราะหลายครั้งนักวิจัยไม่มีเงินพอ แต่เราต้องการมีเครื่องมือสำหรับงานวิจัยให้พอ ไม่เช่นนั้นเราก็ทำวิจัยไม่ได้

Team

นักวิจัยอย่าทำงานด้วยตัวเพียงคนเดียว เพราะการทำวิจัยด้วยตัวพียงคนเดียวนั้นไปไหนได้ไม่ไกล นักวิจัยจึงต้องมีลูกศิษย์ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี การให้ความช่วยเหลือทีมถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้วงของความรู้เรากว้างขึ้น  โดยเฉพาะนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ถือเป็นส่วนสำคัญที่นักวิจัยรุ่นใหม่ควรต้องเข้าไปขอคำปรึกษา ซึ่งในทางกลับกลับ นักวิจัยพี่เลี้ยงเองต้องทำหน้าที่ด้วยความสุข สุขที่ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง สุขที่เห็นนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เติบโต

Publication

การได้ตีพิมพ์ผลงานไม่ว่าจะเป็นรายงานการวิจัย สิทธิบัตร บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ เหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการ เราจึงอย่าลืมวางรากฐานของตัวเองให้มั่นคงด้วย การได้รับโอกาสเขียนหนังสือในระดับสากลจะเป็นผลตามมาเอง แต่สิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำคือ อยากให้เขียน paper ด้วยความสุข เมื่อนั้นจำนวน paper รวมถึงคนที่เข้ามาขอความร่วมมือจากเราก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

Utilization / Commercialization

การนำไปใช้ประโยชน์เป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญไม่ว่าจะเชิงวิชาการหรือพาณิชย์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฉบับปัจจุบันอนุญาตให้นักวิจัยหรือสถาบัน (ผู้รับทุน) เป็นเจ้าของผลงานวิจัยได้ในระยะเวลา 2 ปีแรก ดังนั้นอะไรที่สมควรจะยืนยันสิทธิ์เป็นผลงาน หรือแม้ตัวเงินได้นักวิจัยก็ควรทำ เพราะการเป็นนักวิจัยไม่ควรไส้แห้ง

Reward / Recognition

รางวัลหรือการได้รับการยอมรับ บางท่านอาจมองเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้นักวิจัยมีพลังในการทำงานต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือระดับประเทศ รวมถึงการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

Passion and Perseverance

ข้อ 1-7 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดกุญแจดอกนี้ ความหลงใหลและทุ่มเทจะทำให้นักวิจัยมีความต่อเนื่องในการทำงาน และอยู่กับงานที่ทำในทุกวันอย่างมีความสุข สิ่งสำคัญคือ 2 อย่างนี้ต้องมาควบคู่กัน หากมีเพียงแต่ความหลงใหล การทำวิจัยก็จะไม่มีความต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะขาดหายเป็นช่วงๆ ซึ่งจะไม่เกิดความสำเร็จตามมา

บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา)
การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 (TOAC2019)

00:00
00:00
Empty Playlist