สิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย เผชิญหน้าความเสี่ยงต่อไปอย่างไร 2000x1125

“สิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย” เผชิญหน้าความเสี่ยงต่อไปอย่างไร?

สิ่งแวดล้อมและพลังงานส่งอิทธิพลต่อชีวิตพวกเรามาก จนทำให้เราต้องคิดเผื่อไปอีก 20 ปี ว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงอะไรต่อไปบ้าง

นักวิจัยได้ออกแบบ ฉากทัศน์ทั้ง 4 แบบ คือ Green but vulnerable – Gloomy – Browny – Sustainablility & Resilience ที่ทั้งเป็นอนาคตที่พึงประสงค์และอนาคตที่ไม่ต้องการ เพื่อหาอนาคตร่วมกันจากคนในสังคม

โครงการประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที่ 4 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
00:00
00:00
Empty Playlist